Euroopa Liidu uus tarbijakaitse tegevuskava.

Euroopa Liit valmistub aasta lõpus esitama oma uut tarbijakaitse strateegiat, mille eesmärk on ajakohastada Euroopa Liidu tarbijapoliitikat, et lahendada digitaalsest ja Keskkonnaküsimuste kasvavast tähtsusest tulenevaid uusi probleeme, millega tarbijad silmitsi seisavad:

–           Kaitsta paremini haavatavaid tarbijaid COVID-19 kriisi tõttu muutunud majanduslikus olukorras;

See algatus hõlmab õigusaktide muutmist järgmistes valdkondades :

tarbijate teavitamine kaupadest ja teenustest;

tarbimislaenud;

tooteohutus

Seoses ülalmainituga algatas Euroopa Komisjon avaliku arutelu,  et koguda  üldsuse arvamusi Nelja valdkonna algatuse kohta:

Uus tarbijakaitse tegevuskava annab tarbijapoliitikale uue EL-i strateegilise raamistiku viies prioriteetses valdkonnas : tarbijate võimestamine nii rohe- kui ka digiüleminekul, haavatavate tarbijate kaitsmine, tarbijaõiguste jõustamine ja rahvusvaheline koostöö.

Roheüleminekul tarbijate võimestamise eesmärk on suurendada tarbijate osalemist selles protsessis, tagades usaldusväärse teabe toodete kohta ning kaitsta tarbijaid rohepesu ja toodete enneaegse vananemise eest.

Tarbijakrediidilepinguid käsitleva direktiivi (2008/48/ EÜ) läbivaatamisele eelnes selle hindamine, millest järeldus mitu probleemi ja seda seoses kohaldamisala, teabe esitamise ja krediidivõimelisuse hindamisega arvestades COVID-19 mõju krediiditurule ja tarbijatele,                  sh. haavatavatele tarbijatele.

Üldise tooteohutuse direktiivi(2001/95/EÜ) ülevaatamise eesmärk on  ajakohastamine arvestades uusimate tehnoloogiate ja internetimüügist tulenevate probleemidega.

Algatus peab tagama toiduks mittekasutatavate tarbekaupade ohutuse, parema jõustamise ja tõhusama turujärelevalve.

Euroopa Komisjon kavatseb ettepanekud esitada 2020 ja 2021 aastal.

 

Linda Läänesaar

Tegevdirektor

6411697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!