Balti riikide tarbijakaitseametid: Seiklusradade seisukord võiks olla parem

Eesti, Läti ja Leedu tarbijakaitseametite läbiviidud ühine seiklusparkide järelevalveprojekt näitas, et seiklusradade üldine seisukord oli keskpärane. Ohutuse tõstmiseks töötasid ametid välja juhendi, mis on ettevõtjaile abiks mõistmaks ohutusele seatud nõudeid ning hindamaks pakutava teenuse ohutust.

Seikluspargid on üha enam populaarsust kogunud, mille ohutuse osas järeleandmisi teha ei tohi ükski ettevõte. Tänavu suvel kontrollisid Balti riikide tarbijakaitseametid seiklusparkide ohutust ja nõuetele vastavust. Kontroll hõlmas kokku kuut seiklusparki, st igas riigis kahte. Tähelepanu pöörati dokumentatsioonile, radade ehitusele ja ohutusele, kasutatavate isikukaitsevahendite nõuetele vastavusele ning olemasolule, tarbijale antavale teabele, lepingutele jne.

Eestist oli järelevalveprojekti kaasatud Otepää seikluspark, kui üks vanimaid seiklusparke ja Pirita seikluspark, kus pakutakse teenust ka öisel ajal (ööronimine). Projektis osalenud seikluspargid said kontrollimise käigus tagasisidet kitsaskohtadest ning ka sellest, mis on hästi. Osalenud seiklusparkidele edastatud kokkuvõte võimaldab neil end teiste teenusepakkujatega võrrelda, õppida vigadest ja rakendada häid lahendusi.

Ametid hindasid kontrollitud Balti riikide seiklusparkide seisukorda keskpäraseks. Arenemisruumi on teenuse ohutuse parandamiseks kõikides valdkondades, näiteks isikukaitsevahendite kasutamine, tarbijatele antav teave, võõrkeelsed lepingud või muu sarnane. Kontrollijate hinnangul ei pööranud osad teenuseosutajad piisavalt tähelepanu osutatava teenuse ohutusele, sest mõnedes parkides ei olnud nende avamisest saadik tehtud ühtegi parendust.

 

Lisaks ilmnes, et seiklusradasid ja isikukaitsevahendeid ei hooldatud piisavalt, sest selles valdkonnas leiti palju rikkumisi. Näiteks kasutati kulunud isikukaitsevahendeid, kahjustatud seiklusraja elemente (juurdepääsuredelid, platvormid jne) ja ohutusvarustust (puude polsterdus).

Järelevalve käigus kaardistati hetkeolukord ning selle alusel koostati ühtsed juhised ohutuse tagamiseks seiklusparkides. Dokument sisaldab ka enesekontrolli küsimustikku, mis annab ettevõtjale võimaluse hinnata seikluspargi hetkeolukorda ning teha vajalikud parandused. Valminud „Seiklusparkide ohutuse juhend“  on kõikidele ettevõtjatele kättesaadav tarbijakaitseameti kodulehelt ettevõtjaile suunatud juhendite juurest.

 

Rohkem teavet:

 

 

Lisainfo:

Hanna Turetski
Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja
Tel: 53 308 076

Tarbijakaitseamet valvab tarbijakaitset puudutavate õigusaktide täitmise üle ja abistab üksiktarbijaid ettevõtjatega tekkinud vaidluste lahendamisel. Lisaks tegeleb amet tarbijate ja ettevõtjate nõustamise ning teavitusega. Tarbijakaitseamet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti tegevusvaldkonnad, eesmärk ja põhiülesanded on täpsemalt määratletud ministri poolt välja antud tarbijakaitseameti põhimääruses.

 

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!