ETL: Euroopa Komisjoni ettepanek tehisintellekti seaduse kohta.

    ETL      EESTI TARBIJAKAITSE LIIT

 

21.aprill 2021

Tallinn

Sakala 23

 

Euroopa Komisjoni ettepanek tehisintellekti seaduse kohta.

 

Euroopa Komisjon avalikustas täna  seadusandliku ettepaneku tehisintellekti (AI) kohta.

 

Leiame, et see ettepanek ei vasta tarbijate ootustele ja on ka vastuolus Euroopa Komisjoni enda eesmärgiga võimaldamaks tarbijatele sellist tehisintellekti, mida nad saaksid usaldada.

Tehisintellekt võib olla kasulik tarbijate igapäevaelus, kuid sellega kaasnevad ka riskid, seepärast on oluline, et tarbijakaitse käib tehnoloogiate arenguga käsikäes.

Kavandatud reeglid käsitlevad vaid piiratud tehisintellekti kasutusalasid ja probleeme ja need ei taga tarbijatele vajaliku kaitse toodete ja teenuste võimalike majanduslike kahjude eest.

Tänase ettepaneku fookus on kitsalt määratletud kõrge riskiga tehisintellekti jaoks ja välja on jäetud paljud kasutusalad, mis mõjutavad tarbijate igapäevaelu nagu näiteks tervisekindlustuse riskihindamine või nutikad termostaadid.

Komisjon kavatseb keelustada teatud tehisintellektiga kaasnevad praktikad, mida kasutatakse inimeste käitumise moonutamiseks, arvestades siiski ainult füüsilise ja psühholoogilise kahjuga jättes kõrvale muud võimalikud kahjud nagu näiteks rahaline kahju või majanduslik diskrimineerimine.

Samuti ei sisalda ettepanek tehisintellekti toodete ja teenuste osas konkreetseid tarbijaõigusi nagu näiteks õigust vaidlustada algoritmiline otsus ja saada järelevalvet ega ka abinõusid juhuks kui asjad lähevad valesti.

Leiame, et tulevane seadus peaks sisaldama tõhusamat tarbija kaebuste esitamise ja lahendamise menetlusi  ja muid õiguskaitsevahendeid s.h. võimalust algatada kollektiivseid kaebusi.

Meil on olemas juba nii virtuaalsed assistendid, intelligentsed autod, vestlusrobotid jne., seega peaksid tarbijad saama usaldada kõiki tehisintellektil põhinevaid tooteid ja teenuseid, olgu need siis madala, keskmise või kõrge riskiga.

Oleme seisukohal, et Euroopa Parlament koos liikmesriikidega peaksid täiendama ettepanekut selliselt, et tehisintellektist oleks kasu nii üksikisikule kui ühiskonnale tervikuna.

 

 

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

tegevdirektor

 

6411697

 

 

ETL: Tarbekaubad peavad muutuma kestlikumaks ja vastupidavamaks.

                 ETL    EESTI TARBIJAKAITSE LIIT

 

30.märts 2021

Tallinn

 

  Tarbekaubad peavad muutuma kestlikumaks ja vastupidavamaks.

 

Euroopa Liidu rohelise lepinguga 2019.aastal pandi alus järk-järguliseks üleminekuks

jätkusuutlikumatele tootmis- ja tarbimismudelitele, mis on kasulikud nii tarbijatele kui keskkonnale.

Vastavalt säästva tootepoliitika raamistikule peavad tooted olema vastupidavamad, korduv kasutatavad, parandatavad ja ringlussevõetavad.

Viimastel kuudel on turule tulnud kahtlase kvaliteediga tooteid ja tarbijad kurdavad aina rohkem selle üle, et nende kodumasinad, arvutid, nutitelefonid jne. purunevad kergesti ja ei ole parandatavad.

Tootjatel peaks lasuma kohustus pakkuda tarbijatele ostueelset teavet toodete kestvuse ja parandatavuse kohta ja nad peaksid rakendama meetmeid toodete enneaegse vananemise vastu võitlemiseks.

Rangemad reeglid tuleks kehtestada ka rohepesu ja selliste ebaausate kaubandustavade vastu nagu näiteks kavandatud vananemine, mis piirab toodete kasulikku tööiga.

Toodete kestmiseks peaks tarbijatel olema õigus neid parandada, mis tähendab, et tuleb tagada esmalt vastavad tarbijakaitsemeetmed, nagu varuosade kättesaadavus, tarkvarauuendused, maksimaalne varuosade tarneaeg, parandamise juhised.

Nii remondi kättesaadavus kui selle maksumus võivad osutuda tarbijatele aga suureks takistuseks.

Parandatavuse kohta antud teave ei pruugi olla parim vahend toote kestvuse kirjeldamiseks vaid tulebki toota kauakestvaid tooteid ja sellest peaks saama norm.

Tulevased õigusaktid peaksid tagama, et tarbijad saaksid toodete eluea kohta seaduslikke garantiisid ja et tootjad vastutaksid võimalike defektide eest otseselt.

Tarbijate õigused peaksid neid paremini kaitsma. Toodete seaduslik garantiiaeg on kaks aastat, kuid kuue kuu möödudes kandub mittevastavuse tõendamiskohustus tarbijale, kes peab hakkama oma õiguste eest võitlema.

Seega peaks Komisjon tarbijate õiguslike garantiisid laiendama ja muutma tõendamiskohustuse eeskirju peamiste tootekategooriate puhul.

Üle tuleks vaadata ka ökodisaini puudutavad meetmed, sest lisaks energiatõhususele peaksid tooted muutuma ressursitõhusamaks, vastupidavamaks, hõlpsasti parandatavateks, mürgivabaks, täiendatavateks ja korduv kasutatavateks.

Selleks, et tarbijad saaksid valida oma klassi parimaid rohelisi tooteid tuleks kaaluda EL-i ökomärgise rakendamist enamatele toodetele.

Ringmajanduse aspekte silmas pidades  ja arvestades ka jätkusuutlikku tootepoliitika raamistikuga tuleks minna kaugemale mõistest toote „eluea lõpp“ ja juurutama mõistet „kasutusea lõpp“, et edendada korduvkasutust,  renoveerimist  ja ümbertöötlemist, mis vähendaks jäätmeteket ja arvestaks keskkonnamõjudega.

Komisjon ja liikmesriigid peavad tegema koostööd selle nimel, et jõuda kokkuleppele toodete elutsükli ühtsete standardite osas.

 

 

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

tegevdirektor

6411697

TTJA: koroona-aastal andis tooni e-kaubanduse populaarsus, turismis ja meelelahutussektoris valitses ebakindlus

Pressiteade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

15.03.2021

TTJA: koroona-aastal andis tooni e-kaubanduse populaarsus, turismis ja meelelahutussektoris valitses ebakindlus

Tänase, 15. märtsil peetava rahvusvahelise tarbijaõiguste päeva puhul teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ülevaate tarbijakaitse olukorrast Eestis ning heidab ühtlasi pilgu tulevikku: millised on uue tarbijakaitse tegevuskava viis põhivaldkonda?

TTJA peadirektor Kaur Kajak sõnas, et tavalisest erinev olukord viimasel aastal on mõjutanud tugevalt tarbijate pöördumisi, ning seda nii sisuliselt kui ka mahult. “Põhitrendiks on, et raske on meil kõigil,  nii ettevõtjatel kui ka tarbijatel. Samas iseloomustab kogu COVID-i perioodi asjaolu, et tarbijad on olnud mõistvamad ja kannatlikumad ning ettevõtjad vastutustundlikumad. Positiivse poole pealt paistis silma kaubandus ja muret valmistasid turism ning meelelahutus.”

Näiteks kasvasid mullu oluliselt pöördumised nii ära jäänud reiside kui kultuuriürituste osas. “Eelmise aasta pöördumistest oli e-kaubandusega seotud kolmandik, mis näitab ühelt poolt e-kaubanduse populaarsust ning ka seda, et kauplejad pakkusid koroona tingimustes tarbijatele varasemast rohkem veebiostude tegemise võimalust. Võrreldes varasema ajaga oli pöördumisi viiendiku võrra rohkem,” lisas Kajak.

TTJA tarbimiskeskkonna osakond nõustab tarbijaid ja kauplejaid ka epideemia olukorras, vastavalt pöördumistes esitatud teemadele. Samuti, järelevalveasutusena teostab TTJA kontrolle kaupleja tegevuste suhtes, eesmärgiga, et kauplejate tegevus vastaks kehtivatele nõuetele ning tarbija õigused oleksid kaitstud. Arvestades, et COVID viiruse levikuga on jõudsalt kasvanud e-poodidest ostlemine, siis on ka nõustamise ja järelevalvelased tegevused suundunud enam sellesse valdkonda. “Meie eesmärk turu korrastamiseks on eelkõige tegutseda ennetavalt ja nõustavalt. Paneme kõigile südamele teha koostööd, sest raske on meil kõigil, nii ettevõtjatel kui tarbijatel,” märkis Kajak.

Praegusel ajahetkel on kõige olulisem reageerida pandeemiaga seotud muredele, millega seoses on põhirõhk seatud järgmistele tegevustele:

– jätkata tarbijaõiguste kaitsmist reisisektoris;
– uurida COVID-19 pandeemia pikemaajalist mõju eurooplaste tarbimisharjumustele;
– jätkata võitlust tarbijapettuste, ebaausate turundusvõtete ja kelmuste vastu.

Euroopa Komisjon on kokku pannud uue tarbijakaitse tegevuskava aastateks 2020-2025, mis sisaldavad meetmeid Euroopa tarbijate kaitsmiseks ning millega püütakse vastata tarbijate vajadustele COVID-19 pandeemia ajal ja pärast seda.

See näeb ette meetmeid viies peamises valdkonnas, millega kaitsta tarbijaid ja võimaldada neil etendada käimasolevas rohe- ja digipöördes olulist rolli:

 1. Rohepööre. Tarbijad on valmis vastupidavamate toodete eest rohkem maksma. Kui tarbijad saavad paremat teavet toodete vastupidavuse kohta, siis võib kõige vastupidavamate tooteversioonide müük peaaegu kolmekordistuda.
 2. Digipööre. Võrreldes 2009. aastaga on interneti teel ostjate osakaal peaaegu kahekordistunud: 32%-lt 60%-le
 3. Õiguste tulemuslik jõustamine ja kaitse. Komisjon aitab liikmesriikidel rakendada hiljuti ajakohastatud tarbijakaitsenorme, mis tugevdavad tarbijate õigusi, tagavad suurema digitaalse õigluse, rangemad karistused ja mõjusa mehhanismi kollektiivseks hagemiseks massikahju korral.
 4. Tarbijate haavatavus. Eraldi tuleb toetada selliseid tarbijarühmi nagu lapsed, eakad või puuetega inimesed, kes vajavad spetsiaalset teavet ja on seetõttu teistest haavatavamad.
 5. Tarbijakaitse ülemaailmsel tasandil. Ostud väljaspool ELi asuvatelt müüjatelt on suurenenud 17%-lt 2014. aastal 27%-le 2019. aastal.

Rahvusvahelist tarbijaõiguste päeva on ametlikult tähistatud alates 15. märtsist 1983, kuid juba 21 aastat varem tõstatas J.F.Kennedy tarbijate õiguste probleemi ühiskonnas ja seadustas tarbijate esmased õigused.

Kui Eesti tarbijal peaks tekkima probleem mõne e-kauplejaga, siis soovitab TTJA esimesel võimalusel  teha kauplejale kirjalik kaebus, milles on välja toodud tarbija konkreetne nõue. Kaupleja on kohustatud vastama tarbija kaebusele 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest. Kui kaupleja ei vasta või tarbija ei nõustu saadud vastusega, siis saab tarbija pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole – https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine.

NB juhtimaks tähelepanu tarbija õigustele, tähistab TTJA terve selle nädala erinevate tegevustega tarbijaõiguste nädalat, jälgi meie tegevusi ja tarbijamänge TTJA sotsiaalmeedias ja TTJA kodulehel.

 

 

Lugupidamisega

 

Airi Ilisson

Kommunikatsioonijuht

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Tel 6201904|5030329| airi.ilisson@ttja.ee | www.ttja.ee

Endla 10A, 10142 Tallinn

 

[Kärbitud sõnum]  Vaadake kogu kirja

Manuste ala

ETL: Euroopa Liidu kiirhoiatussüsteemi- SafetyGate – aruanne 2020. aasta kohta.

   ETL   EESTI TARBIJAKAITSE LIIT

 

Euroopa Liidu kiirhoiatussüsteemi- SafetyGate – aruanne 2020. aasta kohta.

 

Toote ohutus on ühine mure ja vastutus kõikide liikmesriikide vahel.

SafetyGate kiirhoiatussüsteemile, mis hõlmab 31 riiki,  laekus möödunud aastal üle 2200 teatise mittetoidukaupade kohta, kus on eiratud ohutusnõudeid.

Aasta aastalt need numbrid aina suurenevad.

Muidugi suurenesid näitajad ka COVID-19 pärast ja seda peamiselt maskide arvelt nende mittesobivuse pärast – 161 juhtumit,  aga samuti laekusid teated desinfitseerimisvahendite kohta, mis sisaldasid toksilisi kemikaale nagu metanool, mille tagajärjel võib jääda pimedaks või koguni surra kui seda alla neelata.

Iga teade omakorda võib tähistada paljusid vigaseid tooteid ja samas võib aruanne illustreerida vaid jäämäe tippu kuna paljud tooted võivad turvavõrgust läbi libiseda.

Tooteohutuse seadus, mis pärineb aastast 2001 ei ole loodud praeguseks ajastuks

kui ostlemine toimub suuresti veebis ja samas on tarbijatel võimalus hõlpsasti soetada  erinevaid nutikaid tooteid.

Mänguasjad – 27%, mootorsõidukid – 21% ja elektriseadmed -10%  on jätkuvalt kõige rohkem ohustatud tooterühmad.

Kuna sel aastal on Komisjonil plaanis muuta Euroopa Liidu tooteohutuse seadust, siis sellised tooted nagu mööbel, lastehooldustooted ja tekstiil saavad oma ohutust oluliselt suurendada.

Eesti Tarbijakaitse Liit loodab, et võetakse vastu tulevikukindel tooteohutuse seadus, milles tunnistatakse nutikatest seadmetest tulenevaid riske ja mis garanteerib tarbijatele, et toode oleks ohutu ja turvaline kogu selle eluea jooksul mitte ainult turule laskmisel.

Kõikidele tarbekaupadele tuleks laiendada rangemaid eeskirju turujärelevalve ja toodete vastavuse kohta ning tõenduspõhiste õigusaktide ja tehnilise standardimise toetamiseks luua kogu Euroopa Liitu hõlmav õnnetuste ja vigastuste andmebaas.

 

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

tegevdirektor

6411697

ETL: Euroopa Parlament soovitab veebiturgude rangemat reguleerimist.

EESTI TARBIJAKAITSE LIIT,

 21.oktoober 2020

Tallinn

Sakala 23a

 

Euroopa Parlament soovitab veebiturgude rangemat reguleerimist.

Mõned nädalad enne digitaalseid teenuseid käsitleva seadusandliku ettepaneku  avaldamist võtsid parlamendiliikmed eile vastu soovitused selle suure reformi rangemaks reguleerimiseks.

Digitaalteenuste seaduse eesmärk on uuendada  ELi reegleid, mis pärinevad 2000. aastast ja mis puudutavad platvormide rolli veebipoodides ning kaupade ja teenuste müümist veebi vahendusel.

Veebis ostlemine on Euroopa Liidus kogunud sel aastal suurt populaarsust, aga tarbijad sattuvad  üha sagedamini petturlike reklaamide, võltsitud ülevaadete ja ohtlike toodete ohvriteks.

EP võttis vastu resolutsiooni, milles soovitatakse muu hulgas:

 • Veebiturud peavad olema kohustatud jagama kasutajatele täpsemat teavet nii oma tegevuse kui müüdavate toodete ohutuse kohta;
 • Vähendama sihitud reklaami mahtu;
 • Kehtestama sisu optimeerimise suhtes rangemad reeglid;
 • Suurendama andmete kogumise läbipaistvust,
 • Tõhustama platvormide järelevalvet ning trahvide määramist;
 • Välismaised teenuste pakkujad peavad järgima ELi eeskirju;
 • Kehtestama erireeglid suurtele platvormidele.

Oleme seisukohal, et tarbijad vajavad rangemaid tarbijakaitse eeskirju ja neid kahjustava väärinfo vastu võitlemise reegleid, seepärast tervitame Euroopa Parlamendi soovitusi digitaalteenuste seaduse ajakohastamise kohta, mis panevad aluse uutele standarditele digitaalmajanduses.

 

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

tegevdirektor    

6411697

 

 

 

TTJA: Pressiteade_ Seoses kütteperioodi algusega tuletab TTJA meelde gaasiseadmete hooldamise vajadust

Pressiteade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

 1. 10.2020

Seoses kütteperioodi algusega tuletab TTJA meelde gaasiseadmete hooldamise vajadust

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab seoses alanud kütteperioodiga meelde, et gaasiseadmeid ja nendega seotud korstnaid ning ventilatsiooni tuleb regulaarselt hooldada ja kontrollida. 

„Hoolduse õigeaegsel tegemata jätmisel või vale seadistamise korral võib seadme töö efektiivsus väheneda,“ selgitas TTJA peadirektor Kaur Kajak. „Sealt edasi võib hooldamata gaasiseade ja ummistunud korsten või mittetoimiv ventilatsioon kergesti hakata tootma vingugaasi. Kahjuks on vingugaas viimastel aastatel põhjustanud nii hukkunute kui ka kannatanutega õnnetusi, mida  saanuks ära hoida, kui vingugaasiandur oleks nähtamatust mürgist õigel ajal häiresignaaliga märku andnud.“

Vingugaasiga seotud häireteateid on sel aastal septembrikuu seisuga 67, eelmise aasta samal perioodil oli 57. „Suurenenud teadete arv võib näidata ka seda, et inimesed on endale rohkem vingugaasiandureid soetanud,“ lisas Kajak. Enamasti pöördutakse teadetega siis, kui vingugaasiandur annab häiret. Sellisel juhul on ilmselt tekkinud olukord, kus gaasi põlemiseks ei jätku piisavalt õhku ning seetõttu hakkab tekkima mürgine vingugaas, mis levib eluruumi.

Gaasiseadmega ruumides ei tohi ventilatsiooniavasid sulgeda, sest gaas vajab põlemiseks õhus sisalduvat hapnikku. Kui hapniku juurdevool on piiratud, toimubki hapniku puudusest tingituna mittetäielik põlemine, mille käigus tekib vingugaas. Vingugaas on lõhnatu, värvitu, maitsetu ja mürgine.

Hooldamata torustikust võib märkamatult lekkida gaasi, mille lõhna veel tunda ei ole. Gaasilõhna tundmise korral võib olla tegu juba ohtliku lekkega. Hooldamise käigus tuvastatud lekked tuleb lasta pädeval gaasitööde tegijal kõrvaldada.

Gaasiseadmetele kehtestatud nõuete ja ohutuse tagamise eest vastutab alati omanik või kasutaja. Korterisiseste seadmete puhul on selleks korteriomanik, ühiskasutuses olevate torustike ja seadmete puhul vastutavad kõik korteriomanikud ühiselt. Gaasiseadmete paigaldamisel ning hooldamisel tuleb lisaks õigusaktidele järgida ka seadme kasutusjuhendit ning selles välja toodud hoolduse sagedust.

Gaasiseadme hooldamist ja temaga seotud korstna hooldustöid ei tohi teha ise. Gaasitorustike ja seadmete remonti ning hooldust võib teha ainult vastavat eripädevust (A-kategooria gaasitööde vastutav isik) omav isik, kellel on majandustegevuse registris vastav registreering. Gaasiseadme korstnat tohib puhastada ainult pädev korstnapühkija (4. või 5. taseme kutse).

Korstnaga ühendatud gaasiseadmega eluruumis peab olema töötav vingugaasiandur. Vingugaasiandur tuleb paigaldada vastavalt seadmega kaasasolevale paigaldusjuhendile.

Lisainfot gaasitööde tegijate ja kontrolli teostajate kohta leiab majandustegevuse registrist ja TTJA kodulehelt siit.

Vingugaasist loe lähemalt www.vingugaas.ee

Lugupidamisega

Airi Ilisson

Kommunikatsioonijuht

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Tel 6201904|5030329| airi.ilisson@ttja.ee | www.ttja.ee

Endla 10A, 10142 Tallinn

TTJA algatas reisiettevõtja Scandinavian Tours OÜ tagatise kasutamise menetluse

Pressiteade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

 1. oktoober 2020

TTJA algatas reisiettevõtja Scandinavian Tours OÜ tagatise kasutamise menetluse

Reisiettevõtja Scandinavian Tours OÜ (registrikood: 10658344) teavitas 02.10.2020 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (TTJA), et ei suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi reisijate ees, millest tulenevalt algatas TTJA tagatise kasutamise menetluse.

TTJA kogub reisijatelt avaldusi ära jäänud pakettreisi või selle osa või lunastamata pakettreisi kinkekaardi eest tasutud raha tagasi saamiseks.

Avalduse esitamiseks tuleb täita ja allkirjastada vastav vorm, mille leiab TTJA veebilehelt. Avaldus koos asjakohaste lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 02.11.2020 e-posti aadressile reis@ttja.ee või tavapostiga Endla 10a, 10122 Tallinn.  Avalduse esitamise tähtaja järgselt esitatud avaldused jäävad läbi vaatamata.

Reisiettevõttel Scandinavian Tours OÜ on kehtiv tagatis kogusummas on 60 000 eurot ning tagatiste väljaandjaks on Luminor Bank AS.

Reisikorraldaja tagatist kasutatakse reisijate reisilt tagasitoomiseks, vajadusel tagasitoomiseni majutamiseks, reisitasu tagastamiseks reisijale pakettreisi ärajäämise korral või hüvitise tasumiseks pakettreisi ära jäänud osa eest, tasu tagastamiseks lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest.

Nendel reisijatel, kes maksid reisi eest krediitkaardiga, soovitame ühendust võtta oma pangaga, et uurida makse tühistamise võimaluste kohta.

Kui reisiostja oli jõudnud sõlmida ka reisitõrkekindlustuse, tuleks pöörduda oma kindlustusfirma poole ja küsida üle, kas reisifirma maksejõuetus on kindlustuskaitsega hõlmatud.

Kui reisiettevõtjalt on ostetud üksikuid reisiteenuseid, näiteks ainult lennupilet või ainult majutus, siis ei kuulu need hüvitamisele reisiettevõtja tagatise arvelt.

Kui reisiettevõtjalt on ostetud pakettreis, mille kestvusaeg on vähem kui 24 tundi, siis ei kuulu nende eest tasutu hüvitamisele reisiettevõtja tagatise arvelt, välja arvatud juhul, kui pakettreis sisaldas öist majutust.

 

Lugupidamisega

Airi Ilisson

Kommunikatsioonijuht

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Tel 5030329| airi.ilisson@ttja.ee | www.ttja.ee

Endla 10A, 10142 Tallinn

 

 

ETL: Tarbijate päringud ja kaebused koroonaajal.

Tarbijate päringud ja kaebused koroonaajal.

Meie elukorraldus kriisi tingimustes muutus üleöö.

Muutus ka ostlemine ja inimeste käitumine sotsiaalmeedias.

Mure homse pärast halvas paljude tarbijate tavakäitumise ja ratsionaalse mõtlemise kuna poed osteti päevaga kaupadest lagedaks ja tõi meile meelde üheksakümnendad – kogu raha kaubaks!

Suurema koguse toidu ostmist ei saa kaupleja keelata, sest seadustes sellekohaseid sätteid ei ole ja juhinduda tuleks sellistel juhtudel ikka headest kaubandustavadest, aga võib-olla et teatud olukordades sellest ei piisa nagu näitas praktika.

Kriis näitas meile kätte  valdkonnad, mis on ala-või ülereguleeritud ja millega tuleks tegeleda nüüd ja praegu uusi lainetusi ootamata.

Tarbijad seisavad silmitsi COVID-19  tervisekriisi tõttu erinevate majandusraskustega nagu näitasid meile saabunud päringud ja kaebused, mida laekus esimesel poolaastal kaks korda rohkem kui tavaliselt kogu aasta vältel – kokku 1209 pöördumist.

Ka viimase kolme kuu jooksul on tarbijate pöördumisi rohkem kui tavaliselt suvekuudel.

Tarbijate murede tipus ruulisid eksitavad tavad reisitööstuses.

Siinjuures tuletame tarbijatele veelkord meelde, kuna see teema on aktuaalne täna ja tulevikus, et juhul kui lennuettevõtja lennu tühistab on reisijal õigus lennupileti raha tagasi saada, aga mitte leppida vautseriga, kui ta seda just ise ei soovi.

Lennureisijate õigused on reguleeritud seadusega ja nendest peavad  ettevõtjad rangelt juhinduma oma tegevuses.

Küll aga tekkis ka ettevõtjatel olukordi, kus objektiivsetel põhjustel ei olnud võimalik kõiki nõudmisi täita – riigipiiride sulgemised, rahvusvahelise transpordi seiskumine jne.

Koroonakriis tõi kaasa plahvatusliku e-kaubanduse buumi, mis automaatselt tekitas kaebuste laviini.

Kuna kontaktivaba kaupade tellimine oli soovitatav, siis tõusis e-kaubanduse maht koguni 85% võrra ja see oli nii e-kauplejatele kui tarbijatele nii võlu kui valu.

Meie kodulehel läbiviidud uuringu kohaselt ostsid 44 protsenti kaupu interneti vahendusel.

41 protsenti vastanutest on lükanud suuremad ostud edasi tulevikku.

Toitu ostsid e-poest 33 protsenti vastanutest.

Suuremas koguses toidu-ja tarbekaupu on varunud 20 protsenti vastanutest.

Uurides, milliste probleemidega tarbijad kokku puutusid e-poest oste sooritades, siis vastused olid järgmised:

Tellimused on täitmata, aga kaupleja on kadunud – 17 protsenti;

Tarnetähtaegadest ei ole kaupleja kinni pidanud – 21 protsenti;

Tarnitud on puudusega toode 16 protsenti.

Tarbijate kaebused ja päringud e-kaubanduse kohta  olid seotud samade probleemidega.

Eesti e-kauplejaid pidas  usaldusväärseteks 14 protsenti vastanutest,  vastupidist on kogenud 45 protsenti tellijatest.

Seega suur osa tarbijatest kahtleb usaldusväärsuses, aga tellib ikkagi heauskselt.

Eesti e-kaubanduse maht eriolukorras suurenes 150-200 protsendi võrra, viimastel kuudel on kasv püsinud 70 protsendi juures.

Mida siis tarbijal tuleb teha kui kaup on juba tellitud, aga kaupleja teatab, et seoses eriolukorraga ei ole tal võimalik lepingut täita.

Eriolukorra tõttu ei ole kauplejal mingit õigust jätta tarbijate pretensioonid lahendamata.

Tarbijal on õigus nõuda tasutud summa tagastamist ja teha seda kirjalikus vormis.

Tarbija poolt tasutud summad peab kaupleja tagastama koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

Juhul kui toote kohta on tarbijal pretensioon, siis tuleb kauplejale esitada kirjalik avaldus selle kohta ja 15 päeva jooksul peab kaupleja tarbijale vastama võimalikust lahendist.

Palju probleeme tekkis tarbijatel seoses ärajäänud üritustega.

Sellisel juhul on tarbijal õigus oma raha tagasi nõuda, aga on võimalikud ka erinevad kokkulepped  – asendada raha kinkekaartidena või külastada sama või mõnda muud üritust hiljem.

Peab mainima, et tarbijatel oli suuri probleeme raha tagasisaamisega ja siiani ei ole veel kõik juhtumid positiivselt lahenenud.

Tarbijatel on vääramatu jõu tõttu  õigus oma lepingust taganeda – siiski tasub enne seda uurida ka muid võimalusi, mida teenusepakkujal on olukorra lahendamiseks pakkuda.

Paljud töötajad jäid sundpuhkusele ja muretsesid, kuidas laenude ja liisingute maksmisega edasi toimetada.

Mõned pangad küll pakkusid ka maksepuhkust, kuid üldjuhul ei ole vääramatu jõud põhjuseks, et keelduda oma rahaliste kohustuste täitmisest.

Viimase kolme kuu jooksul peale eriolukorra lõppu on järelmõjud tuntavad ja paljud probleemid ootavad  veel lahendamist.

Praegune olukord on paraku tarbijate valikuid ja vabadusi koomale tõmmanud, mis jätkusuutlikkuse seisukohast on positiivne trend, et üle vaadata oma tarbimisharjumused.

Kutsume tarbijaid üles jätkuvalt oma muredest ja probleemidest meile teada andma aadressil tarbijakaitseliit@hotmail.com või spetsiaalsel kaebuste esitamise vormil meie kodulehel www.tarbijakaitse.ee.

 

 

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

Tegevdirektor

6411697

 

 

 

 

 

 

 

ETL: Mida tarbijad arvavad tehisintellekti kohta.

Tehisintellekti abil töötavad tooted ja teenused jõuavad üha rohkem meie ellu ja mõjutavad meid otseselt.

Tarbijate teadmised tehisintellektist on aga suhteliselt madalad ja on ka neid, kes pole sellest midagi kuulnud.

Teadlikumad tarbijad näevad tehisintellektis tohutut potentsiaali ja on veendunud, et see on samm tuleviku suunas, aga samas tekitab see neis mitmesuguseid küsimusi. Näiteks väidavad tarbijad, et neil on olnud negatiivne kogemus automatiseeritud otsustel põhineva laenupakkumise jaoks esitatud teabe osas.
Samuti on tarbijad seisukohal, et neil peab olema õigus automatiseeritud otsuste tegemisest keelduda.

Tehisintellekt võib lisada teenustele lisaväärtust, aga nagu iga uus tehnoloogia tekitab seegi hulgaliselt küsimusi ja probleeme tarbijate jaoks ja ei ole veel tulemuslik ega riskivaba.

Tehisintellekti süsteemid võivad positiivselt mõjutada meie elu, kuid see võib viia ka diskrimineerimiseni, manipuleerimiseni ja autonoomia kaotamiseni.

Tehisintellekti kavandamine ja juurutamine peab olema individuaalne ja tagama kasutajatele inimõigused, sest tarbijad saavad tehisintellekti süsteeme usaldada ainult siis, kui nad on kindlad, et nende õigusi austatakse ja kaitstakse.

Praegu kehtivad tarbijakaitse, eraelu puutumatuse ja vastutuse reeglid ei ole kooskõlas eesmärgiga kaitsta tarbijaid tehisintellekti negatiivsete tagajärgede eest.

Tehisintellekti süsteemide väljatöötamiseks ja juurutamiseks on vajalik olemasolevate õigusaktide põhjalik kaardistamine ning juriidilise ebakindluse ja lünkade tuvastamine ja seda eriti ohutuse, vastutuse, tarbijakaitse ja andmekaitse seaduste valdkonnas, aga samuti jõustamismehhanismide hindamine ja ajakohastamine seoses põhi- ja tarbijaõigustega, s.h .õiguskaitsevahendite ja turujärelevalve osas.

Eesti Tarbijakaitse Liit on seisukohal, et Euroopa Liit peab asja väga tõsiselt võtma selleks, et tagada tehnoloogia läbipaistvus, õiglus ja vastutus ja üle vaatama tarbijaõigused, et tagada tarbijatele kõrgetasemelise kaitse ja maksimaalne kasu tehnoloogia kasutamisel.

Linda Läänesaar
Eesti Tarbijakaitse Liidu
tegevdirektor
6411697

⁣TTJA: Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul pea meeles:⁣

Kui Sa oled kauplejaga asja ostmiseks või teenuse saamiseks sõlminud lepingu oma kodus, oma töökohas, tänaval, kaubanduskeskuses või kaubanduskeskuse parklas, siis tea, et sellisel viisil sõlmitud lepingu puhul on tegemist väljaspool äriruume sõlmitud lepinguga.⁣
Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul pea meeles:⁣
❌ enne lepingu allkirjastamist on Sul õigus ja kohustus tutvuda lepingutingimustega.⁣
❌ kui on küsimusi allkirjastava lepingu kohta, on Sul õigus saada kauplejalt vastused küsimustele enne lepingu allkirjastamist.⁣
❌ õigus on taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuse puhul lepingu sõlmimisest. Lepingust taganemist ei pea Sa kauplejale põhjendama.⁣
❌ asjaga tutvumisel kodus pea silmas, et Sa ei tohiks asja kasutada enamal määral kui oleks saanud seda teha tavakaupluses asja ostes.⁣
Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul võid Sa kokku puutuda ebaausate kauplemisvõtetega.⁣
Ebaausad on sellised kauplemisvõtted, mis eksitavad või on Sinu suhtes agressiivsed.⁣
❌ eksitav on kauplemisvõte siis, kui kaupleja annab Sulle kauba või teenuse kohta valeinfot või esitab õiget infot viisil, mis võib Sind tõenäoliselt eksitada, kuna saadud info on ebaselge või mitmeti mõistetav. Eksitav on kauplemisvõte ka siis, kui kaupleja jätab andmata olulise info, mida oleks vaja teada ostuotsuse tegemisel, nt teave kauba või teenuse hinna, peamiste omaduste, kauba kasutamisega seonduva hoolduse ja varuosade kohta.⁣
❌ agressiivne on kauplemisvõte siis, kui kaupleja piirab sellega Sinu valikuvabadust, mõjutades Sind tema kaupa või teenust ostma. ⁣
❌ agressiivsete kauplemisvõtete alla kuuluvad ka järjekindlate ja soovimatute pakkumiste tegemised.⁣
Kui tehingu tegemise ajal tunned, et kaupleja on kasutanud tehingu tegemisel ebaausaid kauplemisvõtteid, teavita sellest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (e-post: info@ttja.ee või helistades tööpäeviti kell 10.00-15.00 telefonile 620 1707). Tarbija õiguste ja kohustustega saad tutvuda ameti veebilehel https://www.ttja.ee/et. ⁣
Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!