EESTI TARBIJAKAITSE LIIT

PÕHIKIRI

Eesti Tarbijakaitse Liidu, põhikiri on kinnitatud 27.05.1994.aastal asustamiskoosoleku otsusega, viidud kooskõlla mittetulundusühingute seadusega 22.03.1997.aastal toimunud üldkoosoleku otsusega. Redaktsiooni on muudetud 02.11.2002. aastal ja 29.juunil 2010. aastal on viidud vastavusse 08.03.2010.a. kehtima hakanud mittetulundusühingute seaduse muudatustega.

I Üldsätted

 1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Tarbijakaitse Liit, lühendatud ETL (edaspidi: Liit ).
 2. Liidu juhatuse asukoht Eesti Vabariik, Tallinn.
 3. Liidu majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsemberil.
 4. Liit on juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus , mille eesmärk on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning rakendamisele Eesti Vabariigis. Liit esindab ETL-i liikmete ning vajaduse korral ka individuaaltarbijate huvisid. Liidu tegevus on suunatud tarbija põhiõiguste kindlustamisele, milleks on: õigus tervise, vara, keskkonna ohutusele, informeeritusele, valikule, koolitusele, kahjude hüvitamisele ja õigus olla kuuldud.
 5. Liit teeb püstitatud eesmärgi saavutamiseks koostööd Tarbijakaitseameti, kohalike omavalitsuste, teiste tarbijakaitsealaste ning sõltumatute organisatsioonidega kodu- ja välismaal, vabariigi seadusandlike organite ja omavalitsustega mõjutades massiteabevahendite ja oma esindajate kaudu seadusandlikke organeid võtma vastu tarbija huve ja õigusi arvestavaid otsuseid.
 6. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest ja kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
 7. Liit on kasumit mittetaotlev juriidiline isik, tal on oma nimega pitsat ning arveldus ja muud arved pankades, sümboolika ning oma häälekandja.

II LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMINE NING VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAASTUMISE TINGIMUSED JA KORD

 Liidu liikmeks võib olla iga mittetulundusühing, kelle põhikirjas fikseeritud eesmärgid on ühitatavad ETL eesmärkidega ja kes järgib Liidu põhikirja. Liikmeid esindab Liidus liikmesorganisatsioon vastavalt oma põhikirjale.

 1. Liidu liikmeks võetakse taotleja kirjaliku avalduse alusel juhatuse koosoleku otsusega.
 2. Liidu liikmel on õigus avalduse alusel Liidust välja astuda.
 3. Liidu liikme väljaastumine jõustub 2 kuu möödumisel avalduse esitamisest

olenemata juhatuse otsusest, kui liige on täitnud kõik varalised ja õiguslikud kohustused Liidu ees.

 1. Liikme võib Liidust välja arvata juhatuse koosoleku otsusega järgmistel juhtudel:

12.1. Liidu põhikirjavastase tegevuse pärast;

12.2. Liidu tegevuse materiaalsel ja moraalsel kahjustamisel.

13.Liidu liikmel on õigus:

13.1. Valida ja olla valitud oma esindajate kaudu Liidu juhtorganitesse ja esindusse;

13.2. Pöörduda avalduste ja ettepanekutega Liidu juhatuse , revisjonikomisjoni ja üldkoosoleku poole;

13.3.Taotleda Liidult abi ja toetust;

13.4. Kasutada Liidu ruume ja vara vastavalt põhikirjale ja kodukorrale;

13.5. Saada   teavet Liidu tegevuse kohta.

 1. Liidu liige on kohustatud:

14.1. Jälgima Liidu põhikirja:

14.2. Täitma juhtorganite poolt antud ülesandeid;

14.3. Juhinduma oma tegevuses vajadusest kaitsta tarbija huve ja õigusi ning levitama tarbijakaitsealast teavet ja muud tarbijatele olulist informatsiooni;

14.4. Esitama Liidu juhatuse nõudmisel Liidule vajalikku informatsiooni;

14.5. Tasuma tähtaegselt liikmemaksu;

14.6. Tasuma liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis kui liikmelisus lõpeb aasta keskel.

 1. Liidust väljaastunule või väljaarvatule liikmemaksu ei tagastata.

 III STRUKTUUR JA JUHTIMINE

 1. Liidu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek ja täitevorgan Liidu juhatus ja temale alluv tegevdirektor. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt üks kord aastas.

16.1.Tegevdirektor (muu organ) määratakse juhatuse poolt konkursi korras.

 1. Liidu üldkoosoleku pädevusse kuulub :

17.1. Liidu põhikirja ja eesmärgi muutmine;

17.2. Liidu eelmise majandusaasta aruande kinnitamine;

17.3. Liidu järgneva aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;

17.4. Liidu juhatuse  kolme kuni viie liikmelise juhatuse valimine;

17.5. Liidu revidendi valimine viieks aastaks;

 1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus teatades, koosoleku toimumise aja ja koha. Juhatus peab korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest teatama kõigile liikmetele vähemalt 15 päeva ette enne koosoleku algust ja andma tutvumiseks eelmise aasta aruande koos bilansiga, järgmise aasta tegevuskava ning teised otsustamisel aluseks võetavad projektid.
 2. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma 15 päeva jooksul kui seda nõuab vähemalt 1/10 Liidu liikmetest või vähemalt 1/3 juhatuse liikmetest või revident.
 1. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kui (välja arvatud eesmärgi muutmine), kui osaleb või on esindatud 50% +1 liiget. Otsustusvõime puudumisel kutsub juhatus mitte hiljem kui kahe nädala jooksul kirjalike teadete väljastamisega üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt kolm liiget.
 2. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
 3. Kui üldkoosolekul osalevad kõik liikmed, siis võib päevakorda võtta ja vastu võtta otsuseidküsimustes, mis ei olnud  üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
 4. Põhikirja (v.a. eesmärgi ) muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosoleku osalevatest (esindatud) liikmetest.
 5. Liidu eesmärkide muutmiseks peab olema kõigi liikmete nõusolek.
 6. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Liidu tegevust ja esindab Liitu juhatus.

Juhatus valitakse viieks aastaks.

26.Juhatus valib endi hulgast juhatuse esimehe, kes juhib juhatuse tööd.

 1. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või viib läbi elektroonse koosoleku vastavalt vajadusele.
 2. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Liitu kõigis õigustoimingutes, kui üldkoosolek ei ole piiranud konkreetse liikme esindusõigust.
 3. Juhatusel on õigus iseseisvalt sõlmida kirjalikke ja suulisi lepinguid vastavalt oma pädevusele ja kinnitatud eelarvele.
 4. Juhatus võib vastu võtta otsuseid kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest. Otsused võetakse vastu kui poolt hääletab üle poole koosolekul osalejatest. Häälte võrdsel jagunemisel korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.
 5. Juhatuse liige ei võta hääletamisest osa kui otsustatakse tema isikuga seotud lepingut või toimingut.
 6. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kõik juhatuse liikmed kirjalikult või elektroonilise posti teel.
 7. Juhatusel on õigus:

33.1. Esindada Liitu kõigis õigustoimingutes;

33.2. Otsustada küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse;

33.3. Määrata kindlaks liikmemaksu suurus;

34.4. Esitada kohtusse hagisid;

33.5. Sõlmida Liidu nimel lepinguid.

 1. Juhatuse kohustused:

34.1. Juhtida Liidu tegevust vastavalt põhikirjale ja  üldkoosoleku otsusele lähtudes seadusandlusest tulenevatest õigustest.

34.2. Koordineerida Liidu liikmete vahelist tegevust ja koostööd teiste organisatsioonidega;

34.3 Koostada ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks  Liidu tegevuskava ja eelarve ning korraldada finantsmajanduslikku tegevust;

34.4. Korraldada Liidu liikmete arvestust;

34.5. Kinnitada Liidu muu organi (tegevdirektori) ametijuhendi  ja palgamäärad;

34.6. Esitada revideerimiseks vajalikud  dokumendid;

34.7. Kinnitada Liidu delegatsioonid.

 1. Liidu asjaajamist korraldab tegevdirektor vastavalt ametijuhendile ja ta on aruandekohuslane juhatuse ees. Tegevdirektori tööd juhib ja koordineerib juhatuse esimees.

 IV MAJABDUSTEGEVUS

 1. Liidu vara ja raha kujuneb:

36.1. Liikmemaksudest;

36.2. majandustegevusest saadavast tulust;

36.3. Sihtotstarbelistest eraldistest;

36.4. Muudest tuludest.

V ARUANDLUS

 1. Juhatus korraldab Liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise- ja maksuseadustele.
 2. Juhatus koostab peale majandusaasta lõppu raamatupidamise aruande ja tegevusaruande.
 3. Juhatus esitab raamatupidamise- ja tegevusaruande üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist.
 4. Revidendi arvamus lisatakse aastaaruandele.
 5. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

VII TEGEVUSE LÕPETAMINE

 1. Otsuse Liidu tegevuse lõpetamise kohta teeb üldkoosolek.
 2. Üldkoosoleku otsus Liidu tegevuse lõpetamisest on vastu võetud kui selle otsuse poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekust osalenud liikmetest.
 3. Liidu likvideerijaiks on juhatuse liikmed.
 4. Kui pärast kõigi varaliste nõuete rahuldamist tekib varade jääk, antakse vara üle Eesti Vabariigis registreeritud ja Liitu kuulunud tarbijakaitseühingutele.
Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!