Euroopa standardiorganisatsiooni ANEC aastakoosolek Brüsselis. 5-6. juuni 2018

              Euroopa standardiorganisatsiooni ANEC aastakoosolek Brüsselis.

5-6. juuni 2018  Brüssel

 

ANEC on asutatud 1995. aastal kui rahvusvaheline mittetulundusorganisatsioon ja

ja ta esindab 34 riiki – Euroopa liikmesriikide tarbijaid, kolme EFTA riiki, Makedooniat, Serbiat ja Türgit.

 

Eesti Tarbijakaitse Liit on ANEC-i täisliige alates 2004. aastast.

ANEC mitte ainult ei esinda tarbijaid vaid tegutseb selle nimel, et esile kutsuda positiivseid muutusi tarbijate huvides.

ANEC töötab jätkuvalt seitsme valdkonnaga ja need on :

–   juurdepääs;

–   laste ohutus;

–   kodumasinad;

–   digitaalne ühiskond;

–   teenused;

–   jätkusuutlikkus;

–   liiklus ja mobiilsus

Juurdepääs.

Juurdepääs kaupadele ja teenustele on tarbijate põhiõigus. Diskrimineerimine saab alguse sellest kui vanemad või puudega inimesed ei saa kasutada neile vajalikke tooteid ja teenuseid.

Standardid aitavad ületada seda ebaõiglust kui rakendada disain kõigile printsiipe.

10-15% Euroopa elanikest on puuetega, samas elanikkond aina vananeb, seepärast on eelmise aasta 14.septembril Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud ettepanek Euroopa juurdepääsu akti koostamiseks igati teretulnud.

 1. aastal ANEC vastustas standardi EN 81-70, mis reguleerib liftide ehitust ja nende paigaldust eesmärgiga saavutada paremat juurdepääsu vanuritele ja samuti nägemispuudega inimestele.

Digitaalne ühiskond.

Infotehnoloogia tooted ja teenused nagu mobiilid ja internet mängivad igapäevaselt tarbijate elus aina olulisemat rolli. ANEC võitleb nende toodete ja teenuste ohutuse, kättesaadavuse ja isikukaitse reeglite järgimise eest. Asjade internet on samuti viimasel ajal tugevalt huviorbiidis.

ANEC kiitis heaks CENELEC´i publikatsiooni  mobiiltelefonidest kiirgavate elektromagneetiliste lainete kohta, samuti RFID ja ülekandeid edastavate  antennide

kohta.

Uus standard, mille CENELEC´i tehniline komitee 106X välja töötas ja milles osales ka

ANEC,  kehtestab  rahvusvahelised  ohutuse limiidid kaitsmaks tarbijaid, kes kasutavad nutitelefone ja sarnaseid tehnoloogiaid.

Teenused.

Tänases teenustele orienteeritud majanduses on oluline tagada teenuste ohutus – panustades standardite koostamisse, mis vähendavad potentsiaalseid riske sellistes valdkondades nagu turism ja tervishoid, aga samuti tõsta üldhuvi teenuste kvaliteeti.

ANEC  ja  Consumers Internationali koostöö eesmärk on eelkõige tarbijate parem kaitse tulenevalt uutest ärimudelitest nagu jagamismajandus ja e-kaubandus.

ANEC avaldas arvamusdokumendi  EL regulatsiooni kohta piiriüleste postiteenuste osas.

Eesti eesistumise ajal  detsembris 2017 Parlament ja Nõukogu kiitsid heaks selle regulatsiooni, mille kohaselt kauplejad peavad tarbijatele andma selget ja arusaadavat informatsiooni nii hindade kohta kui ka selgitama kaebuste lahendamise protseduurireegleid.

Laste ohutus.

Lapsed kuuluvad kõige kaitsetumasse tarbijate gruppi, seepärast seisab ANEC nende

heaolu ja ohutuse eest kindlustamaks, et nii seadusandlus kui Euroopa standardid pakuksid neil kõrgemat kaitset.

Laste mänguväljakute ohutus on endiselt prioriteet number üks, aga samuti spordi- ja puhkusevahendite ohutus.

Lastele disainitud mööbli ja laste hooldusvahendite standardid  vaadati veelkord üle ja tehti parendusi ohutuse nõuete  ja testimise meetodite osas.

Liiklus ja mobiilsus.

ANEC tegeleb jätkuvalt nii aktiivse kui passiivse liiklusohutuse teemadega – laste kinnitussüsteemide turvalisus, puuetega inimeste ohutu liiklemine, traditsiooniliste ja uuenduslike jalgrataste turvalisuse tagamine jne.

Oluline on ka see aspekt, et keskkonna prioriteedid ei takistaks mootorsõidukite ja teel liiklejate õigusi vaid peavad olema tasakaalus.

Kodumasinad.

Kõikvõimalike õnnetusjuhtumeid kodumasinatega on endiselt palju ja vahel on need ka  surmaga lõppevad juhtumid.

Parendades standardeid saab õnnetusi vältida ja kindlustada tarbijatele kodumasinate ohutu kasutamise.

ANEC kiitis heaks Briti Elektrotehnika komitee ettepaneku CENELECile ülevaadata EN 60335-2-24:2010/pr.A2:2017 kodumajapidamiste ja sarnaste elektriliste vahendite ohutus, erilise rõhuasetusega külmutusseadmetele, jäätisemasinatele jne.

ANEC kiitis heaks Euroopa Komisjoni poolt moodustatud üle-euroopalise tulekahjude info vahetuse platvormi (FIEP), mille eesmärk on edendada koostööd liikmesriikide vahel, jagada infot ja  parimaid praktikaid.

ANEC kiitis heaks standardi CEN EN 1860-1/A1, mis reguleerib grillimisel kasutatavaid abivahendeid, tahkeid kütusi ja tulesüütevahendeid, nendele esitatavaid nõudeid ja testimise meetodeid.

Parandus tutvustab samuti ohutuse sümbolit, mis hoiatab tarbijaid mitte kasutama grillimisvahendeid kinnistes ruumides ja seda süsinik monoksiidi mürgituse riski tõttu, rääkimata tuleohutusest.

Jätkusuutlikus.

 Üha rohkem tarbijaid lähtuvad oma ostuotsustes mitte ainult kvaliteedist ja hinnast vaid samuti keskkonna- ja sotsiaalsetest aspektidest.

Jätkusuutlikkus mängib olulist rolli tänaste poliitikate ja standardite kujundamisel ja väljatöötamisel.

Tehnilised uuringud.

 1. aastal viis ANEC läbi tehnilise uuringu piiriüleste tervishoiuteenuste osas ja selgus, et vaid 4% patsientidest sõidab planeeritud teenust saama välismaale.

Peamisteks takistusteks on patsientide puudulikud teadmised oma õigustest ja valikutest, mis viitab otseselt vajadusele tõsta teadlikkust piiriülese tervishoiuteenuste võimalustest ja valikutest.

Uuringust selgus, et 37% said mitteplaneeritud teenust mujal riigis.

ANEC viis läbi kampaania energia märgistuse muutmiseks, et tarbijad saaksid langetada säästlikke ostuotsuseid skaalal A-G, aga samuti  julgustada tootjaid väljatöötama innovatiivsemaid energiasäästlikke tooteid.

Samuti allkirjastati leping detsembris 2017 ECOS-ga, et järgnevad 15 kuud teha koostööd ökodisaini ja energiaalase standardiseerimise projektiga H2020 raames.

 1. aastaks on eesmärk kokku hoida energiat 100 miljardit eurot efektiivsemate elektriliste seadmete arvelt, mis vähendaks  465 euro võrra iga euroopa kodumajapidamise elektriarvet.

 

Linda Läänesaar

ANEC-i Eesti liige

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Tarbijakaitse Liidu kaebuste ja päringute statistika 2017.aastal

                                

Eesti Tarbijakaitse Liidule laekus 2017. aasta jooksul 269 päringut ja 170 kaebust,

seega kokku 439 pöördumist nii telefoni teel kui meilidena.

COICOP klassifikatsioon Päringud Kaebused  Kokku
Toit      36     18     54
Alkohol ja tubakas
Riided ja jalanõud      32     10     42
Vesi, elekter, gaas, küte, diidsel, bensiin  

39

 

12

 

51

Mööbel, kodumasinad ja nendega seonduvad parandused  

41

 

34

 

75

Tervis       8       8
Transport      12     12
Internet, side, kommunikatsioon      35     30     65
Puhkus ja kultuurisündmused       1       1
Haridus       2       2
Restoranid, hotellid       3      1       4
Kaubad ja teenused     60     35      95
 

KOKKU

 

  269

 

  170

 

   439

 

 • Kõige rohkem laekus päringuid ja kaebusi kaupade ja teenuste kohta ja seda peamiselt ostueelselt,aga laekus ka päringuid kuidas õigesti toimida kui ollakse juba hädasse sattunud nagu näiteks interneti vahendusel tehtud auto ost, kus raha oli juba makstud, aga autot ei saadud.
 • Mitmed päringud tulid geoblokeeringute kohta, kus tarbijad soovisid interneti vahendusel teistest riikidest sooritada oste, aga nende tehinguid piirati erinevatel põhjustel.
 • Probleemiks on hinnaerisused kaupluse riiulil ja kassas, tihti avastatakse hinnavahe alles kodus  kui hakatakse tšekki uurima. Seepärast on väga oluline, et ostja juba kassa juures tšekki uuriks ja tarbijal on alati õigus kaubast loobuda kui ei soovi maksta kõrgemat hinda.
 • Tarbijad pahandasid ka kampaania raames väljareklaamitud kaupade otsa lõppemise kohta enne kampaania lõppu või kohe selle alguses.
 • Teiseseks suuremaks probleemiks tarbijatele on mööbel, kodumasinad ja nendega seonduvad parandused. Probleemidena toodi välja eestikeelsete kasutusjuhendite puudumist, toodete parandamise madalat kvaliteeti, mööbli tellimisel tähtaegadest mittekinnipidamist, mõõtude, värvi jne. mittevastavust tellija poolt soovitule. Tarbijatele tuleb sageli meelde tuletada, et juba kaupluses tuleb toode ise üle kontrollida ja veenduda selle kasutuskõlblikkuses.
 • Interneti, side ja kommunikatsiooni kohta esitati päringuid ja kaebusi vastavalt 35 ja 30 pöördumist. Põhjusteks aeglane halb või levi, lepingute sisu keerulisus ja läbipaistmatus, alusetud tasu nõuded jne.
 • Toiduga seoses saabus ühel päeval korraga 6 kaebust kõik ühe ja sama kaupleja kohta, kes müüs kaupa, mis oli halvaks läinud. Tegime järelepäringu ja selgus, et probleemi tekitajaks oli külmlett, mis öösel oli rikki läinud.
 • Siinjuures tuleb tarbijatele kindlasti meelde tuletada, et alati tuleb kassast tšekki küsida ja see alles hoida, sest ei või iial teada, millal on vaja midagi tõestada!  Nii nagu ka antud juhul.
 • Tarbijad ajavad sageli segamini toidu lisaained ja toidulisandid ja sellest tingituna ka nende päringud.
 • Mitmed päringud laekusid seoses toidu märgistusega  „parim enne“ ja „kõlblik kuni“,mis endiselt tekitab tarbijates segadust.
 • Varasema ajaga võrreldes on vähenenud kaebused riiete ja jalanõudega, samuti elektri ja komunaalteenustega.
 • Kaebuste esitamise kord on reguleeritud Tarbijakaitseseadusega ning kaupleja vastutab tarbija ees.
 • Tuletame tarbijatele meelde, et juhul kui tekib vajadus esitada meile kaebus, siis seda saab teha vabas vormis,küll aga tuleb kindlasti ära märkida :

 

 • Nimi ja kontaktandmed;
 • Kaebuse esitamise kuupäev;
 • Kaubal või teenusel esinev puudus;
 • Teiepoolne soovitav lahendus olukorrale;

Lisada kaebusele ostutšeki koopia.

Kui kauplejaga ei ole võimalik kokkulepet saavutada on tarbijal alati õigus kohtuvälise lahenduse leidmiseks pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole, mis tegutseb Tarbijakaitseameti juures.

 

Turvalisi oste uuel aastal!

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu tegevdirektor

6411697

 

 

Konverents. Kasvata oma äri – kasuta standardeid.

21.novembril toimus Euroopa väike- ja keskmiste ettevõtete nädala raames  EVEA ja Eesti  Standardikeskuse eestvedamisel konverents Kasvata oma äri – kasuta standardeid,  millel esinesid ettekannetega Euroopa

standardimise raamistikust ja standardialasest tegevusest Euroopa Komisjoni Siseturu, tööstuse ja ettevõtluse

õigusosakonna ametnikud, aga samuti Eesti Standardikeskuse standardiosakonna juhataja.

Läbilõike juhtimissüsteemide standardite kasutamisest Eestis aastatel 1997 kuni 2017 tegi OÜ Integre

Juhtimiskonsultant.

ISO 9001 on standard, millega kehtestatakse nõuded kvaliteedijuhtimise süsteemidele, mis aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel teha tõhusamat tööd ja tõsta klientide rahulolu taset.

Hiljuti avaldati standardi uus versioon ISO 9001:2015, mis asendab eelmise versiooni ISO 9001:2008.

 

Standardite sisu saab mõjutada mis tahes huvipool Eestis.

Kõige lihtsam viis selleks on jälgida standardite koostamise protsessi EVS Teatajas.

Tehniliste komiteedega saavad liituda kõik juriidilised isikud.

Konverentsi ettekannetga saate tutvuda antud lingi kaudu:

https://www.dropbox.com/sh/uq74esm648e960r/AABm8SZQNICNw0p0fqIoM6bxa?dl=0

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

Tegevdirektor

6411697

Hoidistekuninganna Valli Järve väärtustab kodumaa sünnipäeva 100 hoidisega.

Üle 25 aasta koolikokana Türi toimetuleku koolis töötav Valli Järve on hoidiseid Türi sügislaadal rahvale maitsmiseks teinud juba üle 10 aasta ja välja andnud paar retseptitaamatutki.

Kodukandi Türi Õunafestivali konkurssidel ei jää ta kunagi ilma auhinnata ja saab tihti lausa esikohti  õunakookide ja õunahoidiste konkursil.

Tema õuna-paprika marmelaadi on oma lemmikuks tunnistanud Olustvere hoidisemessil meie grand old man Dmitri Demjanov.

Oma põhitöö ja hobi kõrvalt on Valli Järve veel ka Eesti Tarbijakaitse Liidu juhatuse esimees.

Täismahus loe teksti ja vt.pilti 19.oktoober 2017.a. Maa Elu lehest:

https://maaelu.postimees.ee/4281613/kokk-vaartustab-kodumaa-sunnipaeva-100-hoidisega

 

Linda läänesaar

tegevdirektor

 

 

Eesti Tarbijakaitse Liidu seminar 29.septembril 2017 Tallinnas

Eesti Tarbijakaitse Liit  (ETL) korraldas 29.septembril k.a. tarbijakaitsealase seminari, millel käsitleti tulevikku vaatavaid ja innovatiivseid teemasid.

 1. Piiriülestest ostudest ja geoblokeeringute kaotamisest rääkis meile Kristina Vaksmaa-Tammaru, Euroopa Tarbijate Nõustamiskeskuse juhataja.

Piiriüleste kaebuste lahendamisega Eestis tegutseb Euroopa Tarbijate nõustamiskeskus, mis tegutseb Tarbijakaitseameti juures ja mille teenused tarbijatele on tasuta.

Peamiste probleemidena  piiriüleses kaubanduses toodi esile:

 •  ettemakstud kauba mittekättesaamises;
 • tellitule mittevastavad kaubad;
 •  kasutamise käigus kaubal ilmnenud puuduste osas ei aktsepteeri kauplejad tarbijate kaebusi;
 • mitmesugused pettused.

Kaugeltki mitte kõik tarbijad Euroopas ei ole võrdselt koheldud.

Kui tarbija läheb teises EL-i riigis poodi ei küsi temalt keegi ostu kinnitamiseks isikutunnistust, kuid internetis piiratakse sageli juurdepääsu teiste riikide pakkumistele. Tarbijate diskrimineerimist esineb nii hinnaerinevustes kui kaupadele ja teenustele ligipääsu piiramises.

Geoblokeeringute aluseks võivad olla sisestatud e-posti aadress, elukoha aadress, telefoninumber, krediitkaardi number.

Tarbijatele jagati seminaril näpunäiteid kuidas targalt toimida enne kui hakatakse kaupu ja teenuseid tellima.

Piiriülestele ostudele spetsialiseerunud koduleht on www.ecc.ee

 1. Puutevabadest pangakaartidest ja viipemaksetest tegi ettekande SEB Balti divisjoni kaardivaldkonna juht Meelis Nurk.

2016 aasta lõpus kasutati puutevabu pangakaarte ligi 80 riigis, sealhulgas pea kõikjal Euroopas. Viipemakse saab teha kõigis vastavat märki kandvates kaarditerminalides ning sama märk on viipemakse võimalusega pangakaartidel.

Viipemaksu eest lisatasu ei võeta.

Viipemaksed on turvalised ja neil on mitmeid eeliseid:

 • Viipemaksed lubavad teha igapäevaoste kiiresti, puudutades kaardiga vaid makseterminali;
 • Pole vaja sularahaga õiendada;
 • Ühtlasi parandab viipemakse kassade läbilaskekiirust ning kliendid saavad oma ostud nobedasti tehtud.

Eesti Tarbijakaitse Liit koostöös MasterCardiga koostas puutevabade  pangakaartide ja viipemaksete voldikud, mis informeerivad tarbijaid viipemaksete  kasutamise eelistest ja annavad tarbijatele ülevaate turvalise kasutamise kuldreeglitest.

Voldikuid on praeguseks juba levitatud üle-eestiliselt ja ka meie kodulehelt www.tarbijakaitse.ee leiate voldiku.

 1. Mis on jagamismajandus, seda teemat käsitles seminaril Hannes Lents,  Jagamismajanduse Liidu juhatuse liige.

Jagamismajandusel on mitmed käsitlusalad:

 • koostöömajandus;
 • ühistarbimine;
 • jagamismajandus;
 • isikumajandus

Jagamismajanduse koostööplatvormidel on Euroopas kasvav trend – 10,2 mld 2013. aastal  kuni 28,1 mld. 2015 aastal, millest suurim osakaal on transpordisektoril  – 46 protsenti, millele järgnevad  majutusteenused 32 protsendiga.

Jagamismajandusele on antud roheline tee ja seda kui moodsat majandusmudelit ei peaks takistama, küll aga kehtestama teatud mängureeglid, mis on lihtsad ja arusaadavad tarbijatele ja mis edendavad nii majandust kui tarbijate heaolu.

 1. Pakendiseaduse muudatustest seoses plastkandekottide tarbimise vähendamisega rääkis meile Marika Siht, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse peaspetsialist.

Läbiviidud uuringu tulemused näitasid, et õhukeste plastkandekottide tarbimine aastas on 133.2 miljonit.

Seda on kohutavalt palju meie väikese riigi jaoks ja seda peab kindlasti piirama.

Plastkandekottidele alternatiivsed lahendused tänases kaubandusvõrgus on:

–     biolagunevad ja oksüdantide toimel lagunevad plastkandekotid;

–     korduvkasutatavad plastkandekotid;

–     riidest kandekotid;

–     paberist kandekotid;

–     võrkkotid

Eesmärk on 31.detsembriks 2019 vähendada õhukeste plastkandekottide  arvu alla 90 tükki inimese kohta ja 2051. aastaks alla 40 tükki aastas.

Seminaril tegi esinejatega intervjuusid ja kajastas neid üle-eestiliselt Kanal 2 saade Reporter, edastades teavet võimalikult laiale sihtrühmale.

Seminari läbiviimine sai võimalikuks tänu Tarbijakaitseameti toetusele.

Ettekanded täismahus leiate:

 1. Viipekaardid, viipemaksed – 29.09.2017
 2. Koostöömajandus
 3. Pakendiseaduse muudatused seoses plastkandekottide tarbimise vähendamisega
 4. Piiriülesed ostud internetis

Linda Läänesaar

Tegevdirektor

 

 

Lõpp rändlustasudele.

 

Alates 15.juunist saavad enamik eurooplasi reisides Euroopa Liidus kasutada oma mobiiltelefone samadel tingimustel mis koduski.

Euroopa tarbijaorganisatsioonid on kaua aega rändlustasude vastu võidelnud ja nüüd lõpuks on see lahing võidetud.

Mobiilioperaatorid, kes väidavad, et nende äri läheb nüüd kas põhja või nad on sunnitud tõstma kohalike makse on ebaausad. Tarbijaorganisatsioonid ja regulaatorid peavad hoidma telekomi firmadel silma peal, aga tarbijad saavad vajadusel hääletada jalgadega.

Lõpp rändmustasudele on kahtlemata hea uudis tarbijatele kes reisivad, samas võivad hinnad olla vägagi soolased kui helistate kodunt mõnda Euroopa riiki.

Seega peaks Euroopa Liit järgmisena ka need hinnad alla tooma.

 

Linda Läänesaar

Tegevdirektor

Eesti Tarbijakaitse Liit

6411697

 

 

Tarbijapoliitika tulevased väljakutsed Euroopas.

9.mail 1950. aastal esitles Robert Schuman oma kuulsat deklaratsiooni, millega pandi alus Euroopa Liidu moodustamisele.

Umbes samal ajal tekkisid ka esimesed tarbijaorganisatsioonid Euroopa Liidus.

Hakkas arenema uus dünaamiline turumajandus, mis pakkus hulgaliselt võimalusi nii äripoolele kui ka tarbijatele.
Seistes silmitsi uute võimalusteja valikutega vajasid tarbijad ka sõltumatut nõustamist.

Euroopa laienemise ja suurema integratsiooni tingimustes sai tarbijakaitse ka
piiriülese dimensiooni. 1975. aastal võeti vastu esimene tarbijakaitse alane programm.
Sellest ajast alates on tarbijapoliitika seadusandlik raamistik pakkunud Euroopa Liidu kodanikele erinevaid hüvesid ja mõjutanud nende igapäevast elu viisil, millest neil varem ei olnud aimugi.

Kas te teadsite, et on olemas ranged hügieeni ja ohutuse nõuded toidule, mida tootmis- ja turustamisahela kõikides etappides tuleb järgida.
Tänu üle-euroopalisele kiirhoiatussüsteemile RAPEX eemaldatakse ohtlik toodeturult.

Märgistuse nõuded tagavad, et tarbijad saavad toodete koostise kohta nii täpse teabe ja
samuti võimaldavad langetada ostuotsuse tervisliku valiku kasuks.

Kas te teadsite, et Euroopa Liidu regulatsioonidega on paika pandud ranged ohutuse standardid kindlustamaks, et mänguasjad, lasteriided jne. tooted peavad olema ohutud sõltumata sellest kus need on toodetud.

Kas te teadsite, et lennureisi tühistamise või viivituse korral on reisijatel õigus abile ja rahalisele hüvitisele.

Tänu Euroopa Liidu seadustele on tarbijate õigused kaitstud kui nad ostlevad internetis, samuti võivad nad usaldada tervise, keskkonna ja isikukaitse standardeid ja on nüüdsest lõplikult vabad ka rändlustasudest.

Euroopa on positiivselt mõjutanud tarbijate igapäeva elu väga erineval moel kehtestades standardeid, mis on eeskujuks paljudele tarbijatele globaalselt.

Kuid tulevik võib olla vähem roosiline ja eesseisvaid väljakutseid ei tohiks praegu alahinnata.
Poliitilised kriisid, Brexit, suurenev lõhe Euroopa kodanike ja liidrite vahel on reaalsus.

Kogu Euroopast kostub hääli, mis ärgitavad Euroopa Liitu olema kodanikele lähemal.
Ja neil on 100% õigus!

Sest ainult koos tegutsedes on meil võimalik saavutada püstitatud eesmärke.
Aga kuidas taastada usaldust? Usume, et ainult tugeva ja tulevikku vaatava tarbijapoliitikaga, sest me kõik oleme tarbijad. Tarbijatele tuleb anda vahendid oma õiguste jõustamiseks ja selleks vajavad tarbijad EL kollektiivsete kaebuste süsteemi.
Tuleb võidelda selle eest, et toodetele antaks pikemad garantiid ja tarbekaubad oleksid kauakestvad.
Euroopa Liidu liikmesriikide tarbijaorganisatsioonid, kes on liitunud Euroopa tarbijate katusorganisatsiooniga BEUC julgustavad täna, 9.mail, Euroopa liidreid tõstma tarbijate huvid esiplaanile.

Eesti Tarbijakaitse Liit on täieõiguslik Euroopa Tarbijate Organisatsiooni BEUC Eesti liige.

Vahendanud:
Linda Läänesaar
BEUCi Eesti esindaja
ja ETL-i tegevdirektor

6411697

 

Lennukompaniid ei järgi piisavalt Euroopa Liidu reisijate õigusi.

Euroopa Tarbijate katusorganisatsiooni BEUC kuue liikmesorganisatsiooni poolt läbiviidud uuringust selgus, et reisijad saavad harva abi või hüvitist lendude viivituse või tühistamise korral.

Uuringu käigus küsitleti 11237 tarbijat Austriast, Belgiast, Brasiiliast, Taanist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Portugalist ja Hispaaniast, kes olid viimase 12 kuu jooksul reisinud.

Kolme tunnise viivituse või lennu tühistamise eest on reisijal õigus saada hüvitist, kuid seda reeglit järgitakse vaid 25% juhtumite puhul.

Üle kahe tunnise lennu viivituse või reisi tühistamise korral on reisijal õigus saada tasuta toitu ja jooki kuid ka seda õigust järgitakse vaid 46% juhtumitest.

Uuringu tulemused on murettekitavad seepärast, et vaatamata sellele, et Euroopa Liit on kehtestanud kindlad reeglid ignoreerivad lennufirmad neid omavoliliselt ja ka järelevalveasutused ei jõusta neid piisavalt.

Lennureisijate õigusi tuleb kaitsta kõikide rikkumiste puhul ja mitte ainult nendele reisijatele kes esitavad kaebuse.

Linda Läänesaar
Tegevdirektor
6411697

Head uudised tarbijatele Euroopa Parlamendist

Täna, 25.aprillil, hääletas Euroopa Parlamendi siseturu ja tarbijakaitse komitee (IMCO)  selle poolt, et kõrvaldada takistused, mis piiravad tarbijate ostlemist internetis Euroopa Liidus.

Nagu senine praktika on näidanud keelduvad kauplejad tihti müümast toodet või teenust tarbijatele teistest liikmesriikidest. 2015. aasta uuringust selgus, et ainult 37% ülepiiri ostudest osutusid edukateks.

Tekst, mis täna vastu võeti ei luba  kauplejatel enam keelduda toodede ja teenuste müümisest tarbijatele teistest Euroopa Liidu riikidest.

Samuti keelustas Komitee geoblokeeringu digitaalse sisuga toodetele nagu e-raamatud, online mängud ja muusika teenused.

Kahjuks küll võivad kauplejad endiselt keelduda müümast audiovisuaalseid teenuseid nagu filmid ja TV välismaistele tarbijatele.

Viide 2015 a.mystery shoppingu uuringule:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking-exec-summary_en.pdf

Linda Läänesaar

Eesti Tarbijakaitse Liidu

tegevdirektor

 

Koduleht, logo, graafiline disain - Niine Kodulehed!